O nas

Slovenski raziskovalci, ki smo sodelovali pri projektu Chain Reaction, smo člani Oddelka za fiziko in tehniko na Pedagoški fakulteti (Univerza v Ljubljani).

O ustanovi

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919. S 50000 študenti, ki so vpisani v več kot 300 študijskih programih na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah, je osrednja in največja izobraževalna ustanova v Sloveniji. Hkrati je UL tudi največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar 30 odstotki vseh registriranih raziskovalcev.
UL slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu. Ker se zaveda pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, vsako leto bolj razvija tudi tržno dejavnost. UL je tesno povezana s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji, med njenimi partnerji so večnacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

Pedagoška fakulteta
izobražuje in usposablja učitelje in druge strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja. Usposablja vse vrste strokovnjakov, od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali področij v osnovni, pa tudi v nekaterih srednjih šolah. Ob razvijanju kvalitetnega partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi zavodi se študij na PeF UL povezuje s prakso, kjer študenti znanje, ki ga pridobivajo na fakulteti, povezujejo in bogatijo s praktičnimi izkušnjami, pod vodstvom kvalitetnih mentorjev.
Integralni del delovanja učiteljev in sodelavcev Pedagoške fakultete UL je tudi raziskovalno in umetniško delo, zato sodelujejo ali so nosilci številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, raziskovalne rezultate objavljajo v monografijah in revijah z mednarodno odmevnostjo, umetniško delo pa predstavljajo na individualnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.    

O raziskovalni skupini

Oddelek za fiziko in tehniko v sodelovanju z drugimi oddelki PeF in s Fakulteto za matematiko in fiziko izvaja dvopredmetne študijske programe, in sicer fizika - matematika, fizika - tehnika, fizika - kemija, fizika - računalništvo, tehnika - matematika in tehnika - računalništvo. Osnovno poslanstvo oddelka je izobraževanje in usposabljanje prihodnjih učiteljev na osnovnih šolah ter vzgojiteljev. Naši študentje so bodoči profesorji fizike in tehnike na osnovnih šolah, za katere sta fizika in/ali tehnika glavna strokovna predmeta. Poleg teh izobražujemo in usposabljamo tudi bodoče vzgojitelje, profesorje na razredni stopnji ter profesorje ostalih naravoslovnih predmetov ter matematike in računalništva.
Pedagoški delavci na Oddelku za fiziko in tehniko se zavedamo pomena, ki ga ima razvoj naravoslovnega mišljenja za vsakega posameznika, zato se posvečamo tudi razvoju novih metod poučevanja, ki učencem približujejo raziskovalno, izkustveno učenje. Vpeljavo in učinkovitost novih načinov dela spremljamo tudi v praksi. Z uporabo novih metod dela pri pouku bodo učenci uspešneje ozavestili povezavo med "šolskimi" temami, naravo in vsakdanjim življenjem. Z lastno praktično in umsko aktivnostjo učenci gradijo sistematično, usklajeno in logično sliko fizičnega sveta, pri čemer z rastjo razumevanja raste tudi njihovo zanimanje za fiziko, tehnologijo in naravoslovje nasploh.

V projektu smo sodelovali:
Prof. Dr. Slavko Kocijančič - Koordinator aktivnosti projekta v Sloveniji, predstojnik Oddelka in profesor na Katedri za tehniko in didaktiko tehnične vzgoje.

Prof. Dr. Mojca Čepič - Namestnica koordinatorja aktivnosti projekta v Sloveniji, profesorica na Katedri za fiziko in didaktiko fizike.

Dr. Stanislav Avsec - Vodja tehničnega odbora projekta v Sloveniji, asistent na Katedri za tehniko in didaktiko tehnične vzgoje.

David Rihtaršič - Član tehničnega odbora projekta v Sloveniji, asistent na Katedri za tehniko in didaktiko tehnične vzgoje.

Dr. Saša Ziherl - Članica tehničnega odbora projekta v Sloveniji, asistentka na Katedri za fiziko in didaktiko fizike.

Maja Pečar - 
Članica tehničnega odbora projekta v Sloveniji, asistentka na Katedri za fiziko in didaktiko fizike.